96. Erstatning etter strafforfølgning og fritt rettsråd

96. Erstatning etter strafforfølgning og fritt rettsråd

96. Erstatning etter strafforfølgning og fritt rettsråd

A søkte om erstatning og oppreisning etter strafforfølgning som følge av politiets henleggelse av en voldtektsanmeldelse mot ham. I politiets oversendelsespåtegning til Justissekretariatene ble det gitt opplysninger om saken, og det ble konkludert med at A ikke hadde vært siktet. Søknaden ble avslått av Justissekretariatene.

1. INNLEDNING ERSTATNING ETTER STRAFFORFØLGNING …

For fri sakførsel er tendensen motsatt. Situasjonen var tilsvarende i Statens sivilrettsforvaltning omgjorde 12,1 % av klagesakene om fritt rettsråd, og 6,5 % av sakene om fri sakførsel i I 2009 omgjorde Statens sivilrettsforvaltning 11,5 % av sakene om fritt rettsråd, og 1 % av sakene om fri sakførsel.

[PDF]

Sivilombudsmannen Årsmelding for 2008 Dok. nr. 4 …

• Sak om erstatning av advokatutgifter etter straffeprosessuelt beslag • Sen saksbehandling i Justissekretariatene av søknad om erstatning etter strafforfølgning • …

Fri rettshjelp – Fylkesmannen i Buskerud

Stykkprisen i saker om erstatning etter strafforfølgning er redusert. Med virkning fra 1. januar 2015 er stykkprisen i saker om erstatning etter strafforfølgning redusert fra 8 til 5 timer, jf. stykkprisforskriften § 5 annet ledd nr. 2.

Fri rettshjelp | Mosaic

Fri rettshjelp omfatter både fritt rettsråd og fri sakførsel. Krav om erstatning for uberettiget strafforfølgning. Saker for fylkesnemnda etter lov om sosiale tjenester og barnevernsloven. Saker for kontrollkommisjonen om …

Lov om endringer i straffeprosessloven mv. (erstatning

I saker om erstatning etter strafforfølgning etter straffeprosessloven kapittel 31 har siktede rett til fritt rettsråd uten behovsprøving.

Jusinfo.no: Erstatning for urettmessig forfølging

Etter tredje ledd er det en egen bestemmelse ved frifinnelse etter fullbyrdet straff, og det kan da gis oppreisning etter forholdene i den enkelte sak. Ved oppreisning behøver man ikke å konstatere et økonomisk tap, jf. erstatningsloven § 3-6.

Fri rettshjelp – rettshjelpsadvokaten.no

Økonomisk oppgjør etter samboerskap; Erstatning for personskade; Oppsigelse av husleieforhold; Oppsigelse i arbeidsforhold; Søknad og klage på voldsoffererstatning; klage på trygdevedtak; Hvis man har inntekt over 100.000 kr pr år, er egenandelen for fritt rettsråd 1020 kr. Egenandelen ved prosess er 25% av sakskostnadene eller maksimalt …

Advokatfirmaet Jareld: Fri rettshjelp (fritt rettsråd og

Fri rettshjelp med behovsprøving gis i familierettsaker som gjelder skifte (fordelingen av ektefellenes eiendeler) og barnefordeling, erstatning for personskader og tap av forsørger, husleiesaker, trygde- og pensjonssaker og til arbeidstaker i avskjeds- og oppsigelsessaker i …

Priser og vilkår | Thomassen Skagen

Det vil i så fall bli stående på vår konto i bank og bli avregnet etter hvert som det utføres arbeid. Siktede som reiser krav om erstatning for urettmessig strafforfølgning; Voldsofre i erstatningssak mot gjerningsperson. er egenandelen for fritt rettsråd 1020 kr. Egenandelen ved prosess er 25% av sakskostnadene eller maksimalt