Forslag til reguleringsplan fv. 503 Finstadvegen oversendt Eidsvoll kommune

Forslag til reguleringsplan fv. 503 Finstadvegen oversendt Eidsvoll kommune

Forslag til reguleringsplan fv. 503 Finstadvegen oversendt

Statens vegvesen oversendte 15. februar 2017 forslag til reguleringsplan for ny gang- og sykkelveg på fv. 503 mellom Skytterseter og Kvennvegen til Eidsvoll kommune. Det er nå opp til kommunen å behandle planen og fatte endelig vedtak.

Skoleveg – Fv503 Gang- og sykkelveg Finstadvegen – PDF

Statens vegvesen REGULERINGSPLAN Tekniske tegninger Skoleveg Fv0 Gang og sykkelveg Finstadvegen Skytterseter Kvennvegen Eidsvoll kommune TEKNISKE DATA Fra til profil: Dimensjoneringsklasse: Fartsgrense

[PDF]

REGULERINGSPLAN – eidsvoll.kommune.no

• Eidsvoll kommune, rådhuset, Rådhusgata 1, 2080 Eidsvoll og kommunens nettsider: Hvorfor utarbeides forslag til detaljregulering for “fv.503 fv.503 Finstadvegen et av prosjektene som er prioritert for planlegging og bygging i de nærmeste år. Målet er å få flere, særlig barn og unge til å sykle eller gå til skole og andre

[PDF]

REGULERINGSPLAN Høringsutgave – Statens …

• Eidsvoll kommune, rådhuset, Rådhusgata 1, 2080 Eidsvoll og kommunens nettsider: Hvorfor utarbeides forslag til detaljregulering for “fv.503 fv.503 Finstadvegen et av prosjektene som er prioritert for planlegging og bygging i de nærmeste år. Målet er å få flere, særlig barn og unge til å sykle eller gå til skole og andre

[PDF]

Eidsvoll kommune Att. Hans Martin Scharning

Eidsvoll kommune -Gbnr 89/1 m fl -Uttalelse til offentlig ettersyn av forslag til Oversendt støyrapport gjør kun rede for støy fra fv. 503 og neglisjerer dermed støy fra jernbanen Eidsvoll kommune – reguleringsplan for Dal park – …

PLAN BESKRI VELSE I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL

F oreløpig Plan – ID PLAN BESKRI VELSE I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE DAL PARK GNR./BNR. 89/1 MFL., EIDSVOLL KOMMUNE Ill.1: Illustrasjon over mulig utvikling

www.arcgis.com

 ·

www.arcgis.com

formin.finland.fi

Moved Permanently. The document has moved here.

Statens vegvesen – E6 Åkersvika forslag reguleringsplan

Apr 15, 2015 · I filmen ser du forslaget til fremtidig E6 og kryssområder for E6 på strekningen mellom Kåterud i Stange kommune og kommunegrensen mellom Hamar og Ringsaker. Statens vegvesen – E6 Åkersvika forslag reguleringsplan Statens vegvesen. Loading

Regjeringen svikter de sivilt ansatte i Forsvaret

Det som slår en i regjeringens forslag til Langtidsplan (LTP) for Forsvaret er at de legger opp til, sitat: «å styrke Forsvarets operative evne» på bekostning av base- og støttefunksjonene.