Klager over lang saksbehandlingstid i Arbeids- og velferdsetaten

Klager over lang saksbehandlingstid i Arbeids- og velferdsetaten

Klager over lang saksbehandlingstid i Arbeids- og

Ombudsmannen mottar hvert år mange klager over lang saksbehandlingstid i Arbeids- og velferdsetaten (heretter kalt Nav). Klagene blir oftest avklart per telefon.

Arbeids- og velferdsetatens behandlingstid for

Parten eller fullmektigen skulle få et foreløpig svar med begrunnelse for forsinkelsen og angivelse av forventet saksbehandlingstid når det ikke lot seg gjøre å få oversendt dokumentene innen denne fristen. Dersom Arbeids- og velferdsetaten hadde brukt «urimelig lang tid» på å utlevere saksdokumentene, og brukerne som følge av dette

Saksbehandlingstider i NAV – www.nav.no

Her finner du fylkesvis oversikt over forventet saksbehandlingstid for de aller fleste ytelsene i NAV. I oversikten ser du forventet saksbehandlingstid for klager i NAV-enhet og forventet saksbehandlingstid for klager i NAV Klageinstans. Arbeids- og velferdsetaten 2018

Sivilombudsmannen og borgerenes klagerett, samt Navs

Sivilombudsmannen: Klager over lang saksbehandlingstid i Arbeids- og velferdsetaten – rutiner for å oversende forsinkelsesmeldinger …

Nav erkjenner at saksbehandlingstiden er altfor lang | …

Nav innrømmer at det tar altfor lang tid før personer som klager på utbetaling av foreldrepenger får sakene sine behandlet. Nav-direktør Sigrun Vågeng opplyste tidligere i mars at Arbeids- og velferdsetaten skal undersøke den kraftige økningen i antallet klager. informasjon og oppfølging, mens litt over 30 prosent mener at

[PDF]

DET KONGELIGE ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENT

post/brev. Klager over vedtak skal sendes det kontor som fattet vedtaket, og vil bli behandlet av NAV Klageinstans med Trygderetten som uavhengig ankeinstans. Klager over serviee, opptreden, lang saksbehandlingstid mv. kan rettes til NAV Klageinstans Serviceklage. opplevelse av hjelpen de får fra Arbeids- og velferdsetaten vil stå

Nav erkjenner for lang saksbehandlingstid – Arbeidsliv

Nav erkjenner for lang saksbehandlingstid. mot 5.196 klager i 2015. Arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng erkjente i begynnelsen av mars at hun ikke er fornøyd med kraftige økningen. informasjon og oppfølging, mens litt over 30 prosent mener at servicen er for dårlig når det gjelder saksbehandlingstid og svartid. Snaut 20

Forvaltningsloven – Saksbehandlingsrundskriv – Kapittel

Arbeids- og velferdsetaten plikter uten at det foreligger anmodning om det, å gi et foreløpig svar, er å gi avsenderen melding om at saken er kommet fram, samt hvis mulig å gi et anslag over forventet saksbehandlingstid. Parten orienteres om forventet saksbehandlingstid. Dette innebærer at både krav om ytelser og eventuelle klager

Lang saksbehandlingstid for tiltak gjennom NAV | …

Hjem » Lang saksbehandlingstid for tiltak gjennom NAV. Gitt dette forslaget vil Raskere tilbake ikke lenger være en ordning under ASD og Arbeids- og velferdsetaten etter 31.12.2016. Tiltak. Ikke prioriterte tidstyver. Nummer: TIL-7965. Register over arbeidstakere utsatt for kreftfremkallende eller arvestoffskadelige kjemikalier og bly;

[PDF]

Informasjon om klagemuligheter og …

Når det gjelder mer utfyllende informasjon om hva klagen skal inneholde og hvor lang tid klagebehandlingen vil ta, er praksisen mer varierende. …