Tilbakekall av autorisasjon som sykepleier, j f. helsepersonelloven §57

Tilbakekall av autorisasjon som sykepleier, j f. helsepersonelloven §57

Tilbakekall av autorisasjon som sykepleier, j f

Tilbakekall av autorisasjon som sykepleier, j f. helsepersonelloven §57 I medhold til helsepersonelloven § 57 tilbakekalles Deres autorisasjon som sykepleier med virkning fra dags dato. Vi ber Dem returnere Deres autorisasjonsdokument til Statens helsetilsyn omgående. Berørte instanser vil bli orientert om tilbakekallet i eget brev.

Tilbakekall av autorisasjon som sykepleier, j f

/ Tilbakekall av autorisasjon som sykepleier, j f. helsepersonelloven 57 Skriv ut denne siden 23.juli 2002 Statens helsetilsyn viser til brev av 5. april 2002 hvor Helsetilsynet varslet at vi vurderte suspensjon av Deres autorisasjon som sykepleier.

[PDF]

Helsetilsynet – Tilbakekall av autorisasjon som …

Helsetilsynet – Tilbakekall av autorisasjon som sykepleier, j f. helsepersonelloven §57 07.02.2007 23.34

Tilbakekall av autorisasjon som helsepersonell – PDF

Tilbakekall av autorisasjon som helsepersonell seksuelt forhold til pasient som grunnlag for tilbakekall etter helsepersonelloven 57 Kandidatnummer: 719 Leveringsfrist: Antall ord: Innholdsfortegnelse

Vedtak om tilbakekall av autorisasjon som lege | …

Vedtak om tilbakekall av autorisasjon som lege Statens helsetilsyn har vedtatt å tilbakekalle din autorisasjon som lege i medhold av helsepersonelloven § 57. Vi har kommet til at du er uegnet til å utøve ditt yrke forsvarlig på grunn av uforsvarlig virksomhet og grov mangel på faglig innsikt. Etter ny purring kom du, og ditt møte

[PDF]

Tilbakekall av autorisasjon som helsepersonell – DUO

Tilbakekall av autorisasjon som helsepersonell – seksuelt forhold til pasient som grunnlag for tilbakekall etter helsepersonelloven § 57 Kandidatnummer: 719

Tyveri og misbruk av rusmidler – konsekvenser for

Dersom klagen kan gi grunnlag for administrativ reaksjon overfor sykepleier i form av advarsel eller tilbakekall av autorisasjonen, sendes saken til Statens helsetilsyn. av menn (se tabell1). De fleste sykepleiere var mellom 40 – 50 år, arbeidet i spesialisthelsetjenesten og hadde hatt autorisasjon som sykepleier i mer enn ti år

Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven) – …

Lege, sykepleier, helsesekretær eller bioingeniør har ingen plikt til å foreta undersøkelser etter første til tredje ledd av: § 57. Tilbakekall av autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning. Ved vurderingen skal det særlig legges vekt på om det er grunn til å tro at helsepersonellet av grunner som nevnt i § 57 kan bli

Autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning av

Autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning av helsepersonell og om mulig tilbakekall av slike Artikkel | Sist oppdatert: 15.01.2016 | Helse- og omsorgsdepartementet Flere yrkesgrupper i helsetjenesten har rett til autorisasjon etter helsepersonelloven § 48, lisens etter § 49 og spesialistgodkjenning etter § 51.

Lov om helsepersonell – helsepersonelloven

§ 57. Tilbakekall av autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning. I saker der tilbakekall av autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning skal vurderes, kan Statens helsetilsyn pålegge helsepersonell å underkaste seg medisinsk eller psykologisk undersøkelse av sakkyndige. Bare den som har autorisasjon, lisens eller